Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους.
Οταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, είτε τμήματά του, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους παρακάτω όρους:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα πνευματικά δικαιώματα της ιστοσελίδας και των προϊόντων, φωτογραφιών και πληροφοριών καθώς επίσης και το σύνολο και τα επί μέρους τμήματα του υλικού που περιέχονται στο mailink.gr, αποτελούν ιδιοκτησία της MAILink A.E. εκτός και αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη σε αντίστοιχο προϊόν ή πληροφορία.

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ
Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στις σελίδες αυτές -- καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι περιγραφές που παρατίθενται-- υπόκεινται σε μεταβολές. Δεν διατίθενται όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Η διάθεση συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών σε σας εναπόκειται στην απόφαση και την αποδοχή της MAILink A.E..

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ". Η MAILink A.E. ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΠΑΡΚΕΙΑ Η ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΛΑΘΗ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΑΜΕΣΗ Η ΕΜΜΕΣΗ Η ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η MAILink A.E. ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΜΕΣΩΝ Η ΕΜΜΕΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ Η ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ, Η ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ, Η ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΛΑΘΟΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΕΛΑΤΤΩΜΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η ΠΤΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η MAILink A.E. Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ Η ΕΞΟΔΩΝ. ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΜΕ ΙΔΙΑ ΕΥΘΥΝΗ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΟΙ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ MAILink AE.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ
Το σύνολο των πληροφοριών που υποβάλλεται στη MAILink A.E. μέσω της παρούσας ιστοσελίδας θα θεωρείται και θα παραμένει ιδιοκτησία της MAILink A.E. και η MAILink A.E. θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί, για κάθε σκοπό, κάθε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία, ή τεχνική μέθοδο που περιέχεται στις πληροφορίες, που οι επισκέπτες της ιστοσελίδας παρέχουν στη MAILink A.E. μέσω της ιστοσελίδας αυτής. Η MAILink A.E. δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας σχετικά με τις πληροφορίες που υποβάλλονται, παρά μόνο κατά τον τρόπο που έχει συμφωνηθεί από το πρόσωπο εκείνο της MAILink A.E. που έχει την απ’ ευθείας πελατειακή σχέση ή με όποιο άλλο τρόπο έχει συμφωνηθεί ή απαιτείται από το νόμο.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η MAILink A.E. είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών που συλλέγονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Η πληροφόρηση αυτή δεν θα πωληθεί, μοιραστεί ή ενοικιαστεί σε τρίτους κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που καταγράφεται στους όρους χρήσης.